شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان   شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان

تاریخچه

تعاونی قیرکشداران در سال 1367 با تعداد 37 نفر عضو تشکیل گردید، بعلت نوع خدماتی که به اعضاء داده میشد مورد استقبال کامیونداران حمل قیر قرارگرفته وهم اکنون تعداد اعضاء آن به یکهزار و دویست نفر رسیده است البته این شرکت یک تعاونی استانی است ویکی از شرایط عضویت در آن ساکن بودن در استان اصفهان بوده است، ولی بدلایل ذکر شده متقاضی عضویت از کلیه استانهای کشور داشته و داریم که متاسفانه بدلیل نداشتن شرط مذکور از پذیرش آنها معروض هستیم این شرکت دارای شماره ثبت 6180 ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای اصفهان میباشد .

صفحه قبلی: معرفی قیر کش داران صفحه بعدی: افتخارات ^  بالا