شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان   شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان

اعضا و کارمندان

تعاونی قیرکشداران خودراننده استان اصفهان دارای پنج نفر عضو اصلی هیات مدیره میباشد که برابر آخرین تغییرات ثبتی انجام شده بشماره 12220-2085-4-13953 مورخ 29/7/95 موضوع صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/6/1395 و هیات مدیره مورخه 7/7/1395 آقایان: اقبال صفایانی به سمت رئیس، اسماعیل عباس زاده آیرملو به سمت نایب رئیس، صفر عزیزی به سمت منشی هیات مدیره، بهرام آقاداود مارانی، حسن ریسمانی به سمت عضو اصلی و سهراب محمدی اصفهانی به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردیده اند، آقایان احمد خیری، نعمت الله کاظم زاده و رسول باقری نیز به سمت بازرسین تعاونی میباشند.


پرسنل تعاونی:


تعاونی قیرکشداران در حال حاضر 18 نفر پرسنل شامل 13 نفر دائم و 5 نفر موقت میباشد که در امور اجرائی فعالیت می نمایند 6 نفر از پرسنل بصورت شیفت های 3 نفره در دفتر صدور بارنامه فعال میباشند، یکنفر بصورت شیفت اداری بعنوان سرپرست بارنامه نویسی همچنین یکنفر حسابدار و یکنفر انباردار و مابقی نیز در قسمت های نگهبانی، تعویض روغن و خدماتی مشغول فعالیت می باشند. تعاونی با عنایت به صدور بارنامه بصورت 24 ساعته دارای 4 نفر مدیر فنی جهت کنترل کامیون های متقاضی صدور بارنامه می باشد.

 

صفحه قبلی: افتخارات ^  بالا